Saturday, May 14, 2011

The Little Prince Project

The Little Prince

The Little Prince _ Friendship-ETSize

Aquest tercer trimestre al Cicle Superior (cinquè i sisè) estem treballant en un projecte europeu. L’escola La Jota participa del projecte Comenius “European Teachers Synthesize” creat per diferents universitats europees.


Al llarg d’aquest tercer trimestre treballarem amb tres escoles més (una dels Països Baixos, una d’Àustria i una de Letònia) en un projecte comú. Es tracta d’un projecte de lectura d’una part del llibre “El Petit Príncep”. Totes les activitats es duran a terme en anglès i les penjarem a una web comuna a les quatre escoles.

Els objectius d’aquest projecte són diferents. Per una banda està la motivació per la lectura dels nostres alumnes i la millora de les seves competències lectores. Per l’altra, veurem les diferències i similituds que hi ha entre el que entenem per amistat a diferents països. Es pretén donar una visió més global als nostres alumnes i permetre que estiguin en contacte (fotos, mails, activitats, etc.) amb alumnes d’altres nacionalitats.

La llengua vehicular del projecte serà l’anglès tot i que farem activitats per veure les diferències i les similituds entre el català, el neerlandès, l’alemany, el letó i l’anglès.

Més informació a:

Web del projecte


This term the groups of 5th and 6th form are working in an European project. L’escola La Jota takes part in the Comenius project called “European Teachers Synthesize”. It is created by different European universities.


During this term we will be working with three other schools (one form the Netherlands, one from Austria and one from Latvia). It is a project about reading a part of “The Little Prince”. All the activities will be done in English and wil be uploaded into a web for the four schools.

There are different goals in this project. In one hand, there is the motivation for reading and the improvement of their reading skills. On the other hand, we will observe the differences and similarities according to friendship that we can find in different countries.We want to give our students a global vision and allow them to be in contact (using pictures, mails, activities, etc.) with students from other countries.

The language used in the project will be English although we will do activities to see the differences and similarities between Catalan, Dutch, German, Latvian and English.

More information:

Project Web

1 comment:

  1. Congratulations!
    This is an interesting experience, I will be happy seeing your works!

    ReplyDelete

Post a coment - Deixa un comentari