Wednesday, June 20, 2012

William Shakespear winners!

Els guanyadors de Cicle Superior són...

Felicitats també als alumnes que més han participat a la web del Find Out i també han tingut un petit regal!!


Wednesday, June 6, 2012

Unit 6 Study Materials

Pels alumnes de 6è aquesta és la gramàtica de la unit 6:

Verbs in past

IRREGULARS (PB p.36 &38):

Ser o Estar
To be (is – are)
Was – were
Anar
Go
Went
Comprar
Buy
Bought
Veure
See
Saw
Tenir
Have
Had
Llegir
Read
Read (pronunciat /red/)
Enviar
Send
Sent
Agafar
Take
 Took
Menjar
Eat
Ate
Dir
Say
Said
Escriure
Write
Wrote

REGULARS (unitat anterior):
Afegim ED al present.  Exemple: play -> playED

Frases
·         A l’hora de fer frases afirmatives en passat, el verb sempre ha d’estar en passat.
Per exemple:

I bought a T-Shirt at the weekend. I went to the sports centre on Saturday.

I studied English.
·         A l’hora de fer una negació, el verb sempre l’escriurem en present, ja que serà la negació (didn’t) la que indicarà que estem parlant o escrivint en passat.

Per exemple:
I didn’t have a snack in the café.
We didn’t travel to London.

·         A l’hora de fer una pregunta, el verb sempre l’escriurem en present, ja que serà l’interrogació (Did) la que indicarà que estem fent una pregunta en passat.
Per exemple:

Did you read a magazine?
Did you sent a text message?


Wednesday, May 16, 2012

English Day Badia 2012

On Monday all Badia 5th graders (5è Munyeira, 5è Seguidilles, 5A and 5B la Sardana, 5A and 5B la Jota) had the English Day together in the playground of la Sardana and la Jota.
It was sunny and we had a lot of fun playing in English together. Here you can see some photos:

Wednesday, May 9, 2012

William Shakespear Prize

Aquest any el concurs William Shakespear d'Anglès consistirà en un còmic. La data límit de presentació dels vostres treballs és el dia abans de colònies, el 22 de Maig. L'entrega de premis es farà a la tornada el dimarts 29 de Maig.
Animeu-vos a crear un gran CÒMIC en Anglès d'una 1 o 2 pàgines!
And don't forget to have fun!!

I si us ha agradat l'experipència Comic strip maker per jugar i fer còmics a casa.

Tuesday, May 8, 2012

Simpsons games

Do you like the Simpsons? Here are some games:
Explore the house and find everything in the 'To do list'.

Explora la casa i troba totes les coses de la llista 'Per fer' (To do).

http://www.freeonlinegames.com/game/simpsons-home-interactive


Do you know a lot? Answer the questions.
En saps moltes coses? Contesta les preguntes.
http://www.arinu.com/game/learn-english-with-the-simpsons.html

http://www.simpsonsgamesonline.org/crazy-family.html

Review family vocabulary with them.
Repassa amb ells el vocabulari familiar.
http://www.learnenglish.be/voc1_relatives_study.htm

You can also read about the characters and play small games in the OFFICIAL PAGE.
També pots llegir sobre els personatges i jugar petits jocs a la PÀGINA OFICIAL.
http://www.thesimpsons.com/#/characters

Tuesday, November 22, 2011

Christmas carols

Theses are the videos to practice the Christmas carols for the festival in your home:

6th B: Last Christmas

6th A: Christmas in my Heart

5th B: Joy to the World

5th A: Rockin' Around the Christmas Tree

4th B: 12 days of Christmas

4th A: Deck the Halls

3rd B: Feliz Navidad

3rd A: Jingle Bells

P5 B: Silent Night

P5 A: We Wish You a Merry Christmas

Thursday, July 7, 2011

Hey Soul Sister

Finalment ja tenim penjat el LipDub. Gaudiu-lo, és vostre!

Finally the LipDub is uploaded. Enjoy it, it's yours!


2011 Lipdub La Jota from ceiplajota on Vimeo.

Wednesday, June 29, 2011

El Principito

Un dels grups de treball del projecte AVAC és el club de lectura. Aquest grup (mares de l'escola) ha gaudit de la lectura i la posterior reflexió del llibre "El Petit Príncep" al llarg de dos cursos. Finalment han fet una adaptació teatral de l'obra i la van representar davant dels alumnes i dels mestres de l'escola la Jota. Aquest projecte de teatre està relacionat amb la feina sobre el Petit Príncep i l'amistat realitzada pels alumnes de cicle superior.

A working group from the AVAC (Aprenem a Viure, Aprenem a Conviure / Learn to Live, Learn to Coexist) project is the reading group. This group (mothers of the school) has enjoyed the reading and reflexion of the book "The Little Prince" through the last two years. Finally they adapted the book and prepared a theatre play for the kids and the teachers of the school la Jota. This theatre project is related to the activities about the Little Prince and friendship by the students of 5th and 6th form.

Thursday, May 26, 2011

Our Town, project with three schools

The students of 5th form have made a project about our town together with other students from schools in Sant Quirze and Sabadell.

Els alumnes de cinquè de l'escola La Jota hem fet un projecte sobre el nostre poble juntament amb els alumnes d'una escola de Sant quirze i una escola de Sabadell.

Escola La Jota, project about Badia

Escola Onze de Setembre, project about Sant Quirze

Escola Floresta, project about Sabadell

Saturday, May 14, 2011

The Little Prince Project

The Little Prince

The Little Prince _ Friendship-ETSize

Aquest tercer trimestre al Cicle Superior (cinquè i sisè) estem treballant en un projecte europeu. L’escola La Jota participa del projecte Comenius “European Teachers Synthesize” creat per diferents universitats europees.


Al llarg d’aquest tercer trimestre treballarem amb tres escoles més (una dels Països Baixos, una d’Àustria i una de Letònia) en un projecte comú. Es tracta d’un projecte de lectura d’una part del llibre “El Petit Príncep”. Totes les activitats es duran a terme en anglès i les penjarem a una web comuna a les quatre escoles.

Els objectius d’aquest projecte són diferents. Per una banda està la motivació per la lectura dels nostres alumnes i la millora de les seves competències lectores. Per l’altra, veurem les diferències i similituds que hi ha entre el que entenem per amistat a diferents països. Es pretén donar una visió més global als nostres alumnes i permetre que estiguin en contacte (fotos, mails, activitats, etc.) amb alumnes d’altres nacionalitats.

La llengua vehicular del projecte serà l’anglès tot i que farem activitats per veure les diferències i les similituds entre el català, el neerlandès, l’alemany, el letó i l’anglès.

Més informació a:

Web del projecte


This term the groups of 5th and 6th form are working in an European project. L’escola La Jota takes part in the Comenius project called “European Teachers Synthesize”. It is created by different European universities.


During this term we will be working with three other schools (one form the Netherlands, one from Austria and one from Latvia). It is a project about reading a part of “The Little Prince”. All the activities will be done in English and wil be uploaded into a web for the four schools.

There are different goals in this project. In one hand, there is the motivation for reading and the improvement of their reading skills. On the other hand, we will observe the differences and similarities according to friendship that we can find in different countries.We want to give our students a global vision and allow them to be in contact (using pictures, mails, activities, etc.) with students from other countries.

The language used in the project will be English although we will do activities to see the differences and similarities between Catalan, Dutch, German, Latvian and English.

More information:

Project Web

Monday, May 9, 2011

English Day

Aquest divendres 13 de maig les quatre escoles de Badia fem l'English Day. Per grups (tots els cinquès barrejats), farem una sèrie de proves en anglès. A més a més, cada classe farà una petita actiació. Grups de l'Escola la Jota

On Friday 13th May, the four schools in Badia are doing the English Day. In groups (all 5th forms mixed), we will do activities in English. In addition, every class will do a performance too. La Jota's groups.