Wednesday, June 6, 2012

Unit 6 Study Materials

Pels alumnes de 6è aquesta és la gramàtica de la unit 6:

Verbs in past

IRREGULARS (PB p.36 &38):

Ser o Estar
To be (is – are)
Was – were
Anar
Go
Went
Comprar
Buy
Bought
Veure
See
Saw
Tenir
Have
Had
Llegir
Read
Read (pronunciat /red/)
Enviar
Send
Sent
Agafar
Take
 Took
Menjar
Eat
Ate
Dir
Say
Said
Escriure
Write
Wrote

REGULARS (unitat anterior):
Afegim ED al present.  Exemple: play -> playED

Frases
·         A l’hora de fer frases afirmatives en passat, el verb sempre ha d’estar en passat.
Per exemple:

I bought a T-Shirt at the weekend. I went to the sports centre on Saturday.

I studied English.
·         A l’hora de fer una negació, el verb sempre l’escriurem en present, ja que serà la negació (didn’t) la que indicarà que estem parlant o escrivint en passat.

Per exemple:
I didn’t have a snack in the café.
We didn’t travel to London.

·         A l’hora de fer una pregunta, el verb sempre l’escriurem en present, ja que serà l’interrogació (Did) la que indicarà que estem fent una pregunta en passat.
Per exemple:

Did you read a magazine?
Did you sent a text message?


No comments:

Post a Comment

Post a coment - Deixa un comentari